نسخه جدید پورتال پشتیبانی

بله اطلاع مشتریان محترم شرکت روند تازه می رساند که نسخه جدید پورتال پشتیبانی راه اندازی شده است.