نام دامنه چيست؟

Root Folder > Domain Names

به زبان ساده نام دامنه همان آدرس يك سايت اينترنتي است؛ يعني همان نامي كه با آن يك سايت را مي شناسيم. مثلا نام دامنه اينترنتي شركت روند تازه www.ouriran.com است.

هر رايانه اي در اينترنت داراي يک آدرس منحصر به فرد است (دقيقا مشابه به يک شماره تلفن)که اين آدرس شامل رشته اي از اعداد است که آن را IP مي ناميم.به خاطر سپردن شماره IP کار سختي است. سيستم نام دامنه (Domain Name System) با ارائه رشته اي از حروف آشنا(نام دامنه) به جاي IP ، به کاربران کمک مي کند تا راه خود را در اينترنت به آساني پيدا کنند.چرا که به يادآوردن يک نام آشنا، بسيار ساده تر از اعداد چند رقمي و نامربوط است.

براي مثال سايت شرکت "روند تازه" در حقيقت در رايانه اي با آدرس http://64.130.216.205   قرار دارد وليکن شما براي استفاده از آن، نام www.ouriran.com را به خاطر داريد و استفاده مي کنيد.

Add Feedback