دامنه های سطح اول کشوری کدام هستند؟

Root Folder > Domain Names

دامنه هایی مانند US , Ir , Ca که به ترتیب مربوط به دامنه های کشورهای کانادا، ایران و آمریکا می باشند را دامنه های سطح اول کشوری (CCTLD- Contry Code Top Level Domains)می نامند و مسوولیت ثبت آن بر عهده همان کشور است. شما می توانید جدول کامل این دامنه ها را در این سایت مشاهده نمایید.

Add Feedback