دامنه سطح اول (TLD- Top Level Domains)

Root Folder > Domain Names

در يک آدرس اينترنتي مانند ouriran .com  ، بخش .com به عنوان دامنه سطح اول يا TLD شناخته مي شود. تعدادی از این دامنه ها عبارتند از:

.com,.coop,.biz,.arpa,.aero,.pro,.org,.net,.name,.museum,.mil,.int,.info,.gov,.edu,.ws,.cc,.co

 

دامنه هایی مانند US , Ir , Ca که به ترتیب مربوط به دامنه های کشورهای کانادا، ایران و آمریکا می باشند را دامنه های سطح اول کشوری (CCTLD- Contry Code Top Level Domains)می نامند و مسوولیت ثبت آن بر عهده همان کشور است. شما می توانید جدول کامل این دامنه ها را در این سایت مشاهده نمایید.

Add Feedback