چرا هنگام پر کردن فرم شناسه پیغام خطا می دهد ؟

Root Folder > IraNIC Support
در فرم شناسه دقت کنید. از فونت فارسی استفاده نکنید. تمام فیلد ها را پر کنید و در شماره تماس از علایم خاص استفاده نکنید
چنانچه با رعایت کردن موارد فوق مشکل شما برطرف نشد از صفحه مونیتور خود عکس گرفته و آن را برای ما ایمیل کنید به

support@iranic.com
 

Add Feedback