چرا با اینکه مدارک را آپلود کرده ام ، درجه تایید تکمیلی افزایش نیافته؟

Root Folder > IraNIC Support
چنانچه مدارک آپلود شده با مشخصات فردی پر شده در فرم مطابقت نداشته باشد ( مثلا فرم مشخصات فردی ناقص باشد و یا اسم وارد شده کامل نباشد)،مدارک آپلود شده تایید نمی گردد و در نتیجه درجه تایید تکمیلی افزایش نمی یابد

Add Feedback