چگونه ایمیل مربوط به تایید تکمیلی شناسه را دوباره بفرستم؟

Root Folder > IraNIC Support
چنانچه ایمیل مربوط به تایید تکمیلی شناسه را دریافت نکرده اید می توانید آن را از قسمت " تایید تکمیلی شناسه انجام نشده است" ( که در سایت ایرانیک در قسمت پایین صفحه می باشد) و با کلیک کردن قسمت " ارسال دوباره تایید صحت پست الکترونیکی "  ، برای خود مجدداً ارسال کنید.
تذکر
: ممکن است ایمیل را در قسمت ایمیل های اسپم دریافت کرده باشید

Add Feedback