ایرنیک Nic.ir کیست ؟

Root Folder > IraNIC Support

 

 

ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری نقطه-آی‌آر (.ir) و نقطه-ایران .)ایران) میباشد.

این مرکز در پژوهشگاه دانش های بنیادی واقع شده است.

www.nic.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Feedback